Contact opnemen

Bellen


Wij zijn te bereiken op:
(020) 403 18 29
(0228) 58 21 83
(075) 621 34 99

We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

Schade melden


Wij zijn te bereiken op:
(020) 403 18 29 tijdens kantooruren.

Bij schade kunt u contact opnemen met bovenstaand nummer of mailen naar info@obmverzekeringen.nl.

Acute hulp nodig bij schade aan woning, watervilla of inboedel buiten kantooruren?

Bel (0800) 365 62 67 (Dolmans)

Klachtbehandeling
Bent u niet tevreden? Dan horen wij dit graag. Zo geeft u ons de mogelijkheid uw ontevredenheid weg te nemen en onze dienstverlening te verbeteren. Neem eerst contact op met de medewerker die u heeft gesproken of waarvan u een brief of e-mail heeft gekregen. Vaak komt u er samen uit. Lukt dit niet? Dan dient u een klacht in.

Wilt u een klacht indienen?
Dan heeft u de volgende mogelijkheden:

 • U meldt de klacht via de website.
 • U stuurt een brief naar: OBM Verzekeringen, t.a.v. klachtenbehandeling, Parallelweg 1, 1151 BS Broek in Waterland
 • U belt met één van onze klachtenbehandelaars. Als u telefonisch een klacht wilt indienen, neem dan contact op via telefoonnummer 020–4031829.
 • U mailt uw klacht naar info@obmverzekeringen.nl

Hoe behandelen wij uw klacht?
De klachtenbehandelaar behandelt uw klacht en streeft ernaar om binnen 2 weken een inhoudelijke reactie te geven.

Bent u niet tevreden met de uitkomst van uw klacht?
Bent u niet tevreden over onze inhoudelijke reactie? En bent u een particuliere klant? Dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht voorleggen aan het Kifid. Het adres is:

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 0900 – 355 22 48
www.kifid.nl
info@kifid.nl

OBM moet zich houden aan wet- en regelgeving. Daarnaast heeft de verzekeringsbranche voor zichzelf regels opgesteld. Dit heet bindende zelfregulering. Ook daar moet OBM aan voldoen. Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over OBM met betrekking tot deze bindende zelfregulering. Dan kunt u deze klacht indienen bij het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverleners (Kifid). Het Kifid bekijkt waar de klacht over gaat. Gaat de klacht over de bindende zelfregulering? Dan stuurt het Kifid de klacht door naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). U kunt dus zelf niet rechtstreeks naar de Tuchtraad. Op die manier heeft u één loket om klachten over OBM te melden: het Kifid.

Tuchtraad
De Tuchtraad valt onder een onafhankelijke stichting en beoordeelt dus (het deel van) de klacht over de regels die de verzekeringsbranche zelf heeft opgesteld. Als een klacht gegrond is, kan de Tuchtraad sancties opleggen. Voorbeelden van sancties zijn een waarschuwing, een berisping, en het met naam en toenaam bekendmaken van de uitspraak. Ook kan de Tuchtraad het Verbond adviseren tot het treffen van maatregelen tegen een verzekeraar, zoals beëindiging van het lidmaatschap van het Verbond. Op deze manier wordt de verzekeringsbranche getoetst op de regels die zij zelf hebben opgesteld. En waar nodig ook gecorrigeerd.

Spelregels voor het Kifid en Tuchtraad
U kunt niet altijd bij het Kifid / de Tuchtraad terecht. Wie er met welke soort klachten terecht kan bij het Kifid en de Tuchtraad is uitgewerkt in reglementen:

reglement van het Kifid
reglement van de Tuchtraad

Rechter
U kunt er ook voor kiezen om uw klacht voor te leggen aan de rechter. Houd er dan wel rekening mee dat u niet meer naar Kifid kunt als u direct naar de rechter gaat. En de rechter kost geld, terwijl bemiddeling door Kifid (grotendeels) gratis is.

Waarom is er een fraudebeleid?

Onze leden betalen premie om zich te verzekeren tegen allerlei risico’s. Wij vinden het belangrijk om de aan ons betaalde premie zorgvuldig te besteden. Het geld is bestemd om schade-uitkeringen te doen aan verzekerden die daar recht op hebben. Om te voorkomen dat een deel van de premie opgaat aan frauduleuze claims van verzekerden of tegenpartijen hebben wij een fraudebeleid.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij het opzettelijk en op valse gronden misleiden van de verzekeraar met de bedoeling om een verzekering, een uitkering of dienst te krijgen waar eigenlijk geen recht op bestaat. Voorbeelden van fraude zijn:

 • Het niet juist beantwoorden van vragen op het aanvraagformulier.
 • Schade claimen terwijl er geen schade is.
 • Het opzettelijk veroorzaken van schade.
 • Meer claimen dan aan schade ontstaan is.

Voorkom misverstanden

Is u bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk, weet u niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Zo voorkomen we samen misverstanden.

Hoe sporen wij fraude op?

Bij een vermoeden van fraude wordt de fraudecoördinator ingeschakeld om onderzoek te doen. Soms wordt er ook een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Wij houden ons bij het onderzoeken van fraude aan de wet en aan afspraken hierover binnen de verzekeringsbranche.

Wat doen wij wanneer er fraude vastgesteld is?

Als er fraude is vastgesteld dan kunnen wij onder andere de volgende maatregelen nemen:

 • Wij vergoeden de schade gedeeltelijk of niet.
 • Onterecht uitgekeerde schade vorderen wij terug.
 • Gemaakte onderzoekskosten vorderen wij op de fraudeur.
 • Alle bij ons afgesloten verzekeringen worden door ons beëindigd.
 • Wij registreren degene die fraudeert bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem), zie: stichtingcis.nl.
 • Wij melden het feit bij het CBV (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit) van het Verbond van Verzekeraars.
 • Wij doen aangifte bij de politie.
 • Voor de gemaakte interne onderzoekskosten vordert SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid) namens ons een standaard schadevergoeding van € 532,=.
Informatie aan de fraudeur

Als fraude door ons is vastgesteld, informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over de maatregelen die wij hebben getroffen.

Vragen?

Hebt u vragen over ons fraudebeleid, opmerkingen of tips? Wilt u een fraude melden? Stuur dan een e-mail t.a.v. onze fraudecoördinator. Het e-mailadres is info@obmverzekeringen.nl Wilt u anoniem een melding doorgeven, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via: 0800-7000.

Heeft u een verzekering bij OBM Verzekeringen of via onze bemiddeling gesloten? Dan betaalt u ook de premie voor uw verzekering(en) bij OBM Verzekeringen. Wel zijn er enkele spelregels over de premie. U leest ze in onze algemene voorwaarden en hier op onze website. Let op, de regelingen in de algemene voorwaarden zijn leidend.

Hoeveel premie moet ik betalen?

 • Op uw polis staat hoeveel premie u moet betalen. Daarnaast betaalt u poliskosten en assurantiebelasting.
 • De hoogte van uw premie bepalen we op het moment dat u de verzekering afsluit. Dit doen we aan het einde van iedere contractsduur opnieuw. En ook als u de verzekering wijzigt.

Wanneer moet ik de premie betalen?

 • U kiest zelf de betalingsperiode: per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar.
 • Bij een betalingsperiode korter dan een jaar, kunnen wij u vragen om te betalen per automatische incasso.
 • Betaalt u per automatische incasso, dan schrijven wij het bedrag van uw rekening af. Dat doen we rond de premievervaldatum (dat is de datum waarop de premie bij ons binnen moet zijn). We gaan ervan uit dat er dan voldoende saldo op uw rekening staat.
 • Betaalt u niet via automatische incasso? Dan ontvangt u voorafgaand aan iedere betalingsperiode een betalingsverzoek. U moet de premie binnen 30 dagen daarna betalen.

Wat gebeurt er als ik de premie niet (op tijd) betaal?

 • Betaalt u de eerste premie niet op tijd? Dan ontvangt u een herinnering. U heeft dan 14 dagen de tijd om uw premie alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan gaat uw verzekering niet in, en bent u niet verzekerd.
 • Betaalt u een volgende premie niet binnen 30 dagen na de premievervaldatum? Kunnen wij de premie niet van uw rekening afschrijven? Of laat u de afgeschreven premie op uw rekening terugboeken? Dan ontvangt u een verzoek om de premie binnen 14 dagen alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan bent u niet verzekerd, vanaf de dag dat u de premie had moeten betalen.
 • Als u de premie binnen 14 dagen na de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, dan ontvangt u een tweede herinnering. Hierin staat dat wij de verzekering beëindigen als u de premie niet binnen 2 maanden na premievervaldatum heeft betaalt.
 • Betaalt u alsnog de achterstallige premie binnen deze 2 maanden? Dan bent u de dag nadat wij de betaling hebben ontvangen weer verzekerd. U blijft onverzekerd over de periode dat u niet betaald had.
 • Als wij kosten moeten maken omdat u te laat betaalt, berekenen we die aan u door. Wij berekenen ook de wettelijke rente over premie die u te laat betaalt.
 • Betaalt u de achterstallige premie niet? Dan beëindigen wij uw verzekering per de dag dat u de premie had moeten betalen.
 • Als wij de verzekering beëindigen omdat u de premie niet betaalt, moet u dit melden bij het aanvragen van een nieuwe verzekering. U kunt daardoor moeilijker een nieuwe verzekering afsluiten.

Kantoor Broek in Waterland
Parallelweg 1
1151 BS Broek in Waterland
t: (020) 403 18 29
Plan route

Openingstijden:
Maandag  09:00 – 17:00
Dinsdag  09:00 – 17:00
Woensdag 09:00 – 17:00
Donderdag 09:00 – 17:00
Vrijdag   09:00 – 17:00

Kantoor Wervershoof
De Hoek 8
1693 AA Wervershoof
t: (0228) 58 21 83
Plan route

Openingstijden:
Maandag:  09:00 – 17:00
Dinsdag:  09:00 – 17:00
Woensdag: 09:00 – 17:00
Donderdag: 09:00 – 17:00
Vrijdag:   09:00 – 17:00

Verbond van verzekeraars Erkend Hypotheek Adviseur